Zaštita podataka "Potjera"


Ispitanik ima pravo na zaštitu osobnih podataka slijedom općeg prava na zaštitu privatnosti i u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679; dalje: Uredba).


Ispitanik, u smislu kako ga definira Uredba, u kviz-natjecanju „Potjera“ (dalje: Potjera) svaka je fizička osoba koja je popunila obrazac prijave dajući time privolu HRT-u da obrađuje njegove osobne podatke te kandidat/natjecatelj izabran u daljnjim koracima postupka natjecanja utvrđenog Pravilima kviza. U daljem tekstu ovoga članka za ispitanika se rabe izrazi kandidat, natjecatelj ili kandidat/natjecatelj.


Voditelj obrade osobnih podataka natjecatelja je Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, Zagreb, Hrvatska. Voditelj obrade podataka odgovoran je za zaštitu osobnih podataka kandidata/natjecatelja. Ako HRT kao voditelj obrade podataka ugovori s pravnom osobom u ulozi izvršitelja obrade određene aktivnosti obrade podataka kandidata/natjecatelja u skladu s Uredbom, to će uključivati obvezu svih osoba ovlaštenih za obradu podataka, u organizaciji tog izvršitelja obrade, na poštovanje povjerljivosti osobnih podataka, a kandidati/natjecatelji bit će o tome obaviješteni u skladu s odredbama Uredbe. HRT kao voditelj obrade podataka sklopit će ugovore o izvršavanju određenih aktivnosti obrade podataka i s fizičkim osobama koji će također sadržavati odredbe o zaštiti podataka kandidata/natjecatelja u skladu s odredbama Uredbe. HRT će osigurati da se obrada osobnih podataka kandidata/natjecatelja provodi u skladu s načelima utvrđenima Uredbom.


Svrha je obrade osobnih podataka kandidata/natjecatelja realizacija natjecanja u formatu televizijskog kviz-natjecanja „Potjera“, odnosno omogućavanje fizičkim osobama da se prijave i sudjeluju u tom natjecanju u skladu s Pravilima i izvornim televizijskim formatom „The Chase“. Pravna je osnova za obradu osobnih podataka privola kandidata/natjecatelja. Kandidat prvu privolu daje prihvaćanjem Pravila i popunjavanjem prijave za natjecanje. Ako ga pozovu u daljnje faze natjecanja, prijavljeni kandidat može biti pozvan da potpiše drugu privolu za daljnju obradu podataka. Kandidat u trenutku davanja osobnih podataka HRT-u i davanja privole popunjavanjem prijave na internetskoj stranici potjera.hrt.hr mora biti punoljetan. HRT će obrađivati samo podatke punoljetnih osoba, a ako utvrdi da je prijavu popunila maloljetna osoba, te će podatke odmah izbrisati i takvu prijavu neće dalje obrađivati. Za potrebe eventualnih statističkih obrada, osobni podaci kandidata/natjecatelja bit će anonimni. Ako se tijekom natjecanja ili nakon njegova završetka pojavi potreba za duljim rokom obrade podataka određenog kandidata/natjecatelja, kandidat/natjecatelj bit će pozvan da se takva obrada regulira ugovorom. HRT će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata/natjecatelja u fazi prijave: ime, prezime, spol, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela, e-mail adresu, stručnu spremu, zvanje, podatke o eventualnim smetnjama na koje bi trebalo obratiti pozornost u postupku produkcije, podatke o dosadašnjim sudjelovanjima u kvizovima HRT-a, o hobijima, o motivaciji za prijavu na "Potjeru" uz samoopis u 5 riječi, i samostalnu ocjenu znanja (od 1 do 5) u 9 područja ljudske djelatnosti. Nakon popunjavanja osobnih podataka, svaki će natjecatelj pristupiti internetskom testu znanja u kojemu će trebati riješiti 15 pitanja u roku od 150 sekundi pa će podaci o uspješnosti na testu, zajedno s osobnim podacima, činiti cjelokupnu natjecateljevu/kandidatovu evidenciju.


U daljnjim fazama HRT može zatražiti i fotografije kandidata/natjecatelja u svrhu upotpunjavanja evidencije. HRT navedene osobne podatke kandidata/natjecatelja neće iskoristiti ni u koju drugu svrhu osim one navedene u ovom članku. Kandidat/natjecatelj, u skladu s Uredbom, ima pravo na informiranje o obradi osobnih podataka, pravo na pristup tim podacima te pravo na ispravak, prenosivost podataka i prigovor. Pravo na brisanje podataka može se ostvarivati samo u skladu s ovim Pravilima, odnosno nije ga moguće ostvariti ako je riječ o podacima snimljenima i objavljenima u televizijskim emisijama i drugim audiovizualnim zapisima te drugim produkcijskim materijalima koji se moraju pohraniti u trajnu arhivu, odnosno materijalima za koje HRT ima prava ponovnog objavljivanja. Kandidat/natjecatelj ima pravo na pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj mjerodavno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb. Kandidat/natjecatelj ima obvezu čuvati tajnost podataka koje mu je HRT dao i koji su povezani s njegovim osobnim podacima, poput eventualne lozinke za pristup pojedinim uslugama i sl.


Ako kandidat/natjecatelj ima bilo kakav upit o tome kako se koriste njegovi osobnih podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti službeniku za zaštitu podataka HRT-a na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@hrt.hr ili na adresu Hrvatska radiotelevizija, Službenik za zaštitu podataka, Prisavlje 3, 10000 Zagreb.